Sepetim (0) Toplam: 0,00
%20
Sol Yayınları | Kapital 3. Cilt | Karl Marx

Kapital 3. Cilt

Etiket Fiyatı : 45,00
İndirimli Fiyat : 36,00
Kazancınız : 9,00
Taksitli fiyat : 9 x 4,36
9789757399636
918973
Kapital 3. Cilt
Kapital 3. Cilt
Sol Yayınları
36.00

İçindekiler

9 Yayınlayanların Notu
11 Önsöz, Friedrich Engels
Üçüncü Kitap
Bir Bütün Olarakkapitalist Üretim Süreci I
Birinci Kısım
Artı-Değerin Kâra Veartı-Değer Oranının Kâr Oranına Dönüşmesi
31 Birinci Bölüm – Maliyet Fiyatı Ve Kâr
43 İkinci Bölüm – Kâr Oranı
50 Üçüncü Bölüm – Kâr Oranının Artı-Değer Oranı İle Bağıntısı
53 I. A' Sabit, D/S Değişken
551) A' Ve S Sabit, D Değişken
582) A' Sabit, D Değişken, S, D'deki Değişme Yoluyla Değişiyor.
583) A' Ve D Sabit, S Ve Bu Nedenle S Değişken
594) A' Sabit, D, Ve S'nin Hepsi Değişken
61ıı. A' Değişken
621) A' Değişken D/S Sabit
632) ' Ve D Değişken, S Sabit
643) A' D Ve S Değişken
67dördüncü Bölüm – Devrin Kâr Oranı Üzerindeki Etkisi
73beşinci Bölüm – Değişmeyen Sermayenin Kullanımında Ekonomi
73ı. Genel
82ıı. İş Koşullarında, İşçinin Sırtından Yapılan Tasarruflar. Kömür Madenleri. En Zorunlu Harcamaların İhmali
89ııı. Enerjinin Üretilmesinde, İletilmesinde Ve Binalarda Tasarruf
93ıv. Üretim Artıklarından Yararlanma
95v. Buluşlar Yoluyla Sağlanan Tasarruf
97altıncı Bölüm – Fiyat Dalgalanmalarının Etkisi
97ı. Hammadde Fiyatlarında Dalgalanmalar Ve Bunların Kâr Oranı Üzerindeki Doğrudan Etkileri
101ıı. Sermayenin Değer Olarak Yükselmesi, Düşmesi, Serbest Kalması Ve Bağlanması
113ııı. Genel Görünüm. 1861-65 Pamuk Bunalım. Buna Öngelen Yılların Öyküsü. 1845-60
1161861-64. Amerikan İç Savaşı. Pamuk Kıtlığı. Hammadde Kıtlığı Ve Pahalılığı Yüzünden Üretim Sürecinde Kesintinin En Büyük Örneği
117pamuk Artığı. Doğu-Hint Pamuğu (Surat). İşçi Ücretleri Üzerindeki Etki. Makinelerde İyileşmeler. Pamuğa Nişasta Ve Madeni Maddelerin Katılması. Nişasta Haşılının İşçiler Üzerindeki Etkisi. İnce İplik İmalatçıları. Fabrikatörlerin Hilekârlığı
122corpore Vili Denemeleri
125yedinci Bölüm – Tamamlayıcı Düşünceler
İkinci Kısım
Kârın Ortalama Kâra Dönüşmesi
129 Sekizinci Bölüm – Farklı Üretim Kollarında Farklı Sermaye Bileşimleri Ve Kâr Oranlarında Bundan İleri Gelen Farklılıklar
140 Dokuzuncu Bölüm – Genel Bir Kâr Oranının Oluşması (Ortalama Kâr Oranı) Ve Meta Değerlerinin Üretim Fiyatlarına Dönüşmesi
156 Onuncu Bölüm – Genel Kâr Oranının Rekabet Yoluyla Eşitlenmesi. Piyasa-Fiyatları Ve Piyasa-Değerleri. Artı-Kâr
178 Onbirinci Bölüm – Genel Ücret Dalgalanmalarının Üretim-Fiyatı Üzerindeki Etkileri
182 Onikinci Bölüm – Tamamlayıcı Açıklamalar
182 I. Üretim-Fiyatında Bir Değişikliği Gerektiren Nedenler
183 Iı. Ortalama Bileşimli Metaların Üretim-Fayatı
185 Iıı. Kapitalistin Telafi Konusundaki Dayandığı Nedenler
Üçüncü Kısım
Kâr Oranının Düşme Eğilimi Yasası
188 Onüçüncü Bölüm – Yasanın Niteliği
206 Ondördüncü Bölüm – Zıt Yönde Etkiler
206 I. Emeğin Sömürü Yoğunluğundaki Artış
209 Iı. Ücretlerin, Emek-Gücünün Değerinin Altına Düşmesi
209 Iıı. Değişmeyen Sermaye Öğelerinin Ucuzlaması
210 Iv. Nispi Aşırı-Nüfus
210 V. Dış Ticaret
213vı. Hisse Senetli Sermayenin Artışı
214onbeşinci Bölüm – Yasanın İç Çelişkilerinin Serimi
214 I. Genel
219 Iı. Üretimin Genişlemesi İle Artı-Değer Üretimi Arasındaki Çatışma
222 Iıı. Sermaye Fazlası Ve Nüfus Fazlası
229 Iv. Tamamlayıcı Düşünceler
Dördüncü Kısım
Meta-Sermayenin Ve Para-Sermayeninticaret Sermayesine Ve Para Ticaretiyleuğraşan Sermayeye Dönüşmesi
236 Onaltıncı Bölüm – Ticaret Sanayisi
248 Onyedinci Bölüm – Ticari Kâr
266 Onsekizinci Bölüm – Tüccar Sermayesinin Devri. Fiyatlar
277 Ondokuzuncu Bölüm – Para Ticareti Yapan Sermaye
284 Yirminci Bölüm – Tüccar Sermayesi Konusunda Tarihsel Malzeme
Beşinci Kısım
Kârın Faize Ve Girişim Kârına Bölünmesi
297 Yirmibirinci Bölüm – Faiz Getiren Sermaye
315 Yirmiikinci Bölüm – Kârın Bölünmesi. Faiz Oranı. "Doğal" Faiz Oranı
325 Yirmiüçüncü Bölüm – Faiz Ve Girişim Kârı
343 Yirmidördüncü Bölüm – Sermaye İlişkilerinin Yüzeysel Bir Biçimi Olarak Faiz Getiren Sermaye
351 Yirmibeşinci Bölüm – Kredi Ve Fiktif Sermaye
366 Yirmialtıncı Bölüm – Para-Sermayenin Birikimi, Bunun Faiz Oranı Üzerindeki Etkisi
385 Yirmiyedinci Bölüm – Kapitalist Üretimde Kredinin Rolü
391 Yirmisekizinci Bölüm – Dolaşım Aracı Ve Sermaye, Tooke Ve Fullarton'un Görüşleri
Üçüncü Kitap
Bir Bütün Olarakkapitalist Üretim Süreci Iı
Beşinci Kısım
Kârın Faize Ve Girişim Kârına Bölünmesi Faiz Getiren Sermaye
(Devam)
411 Yirmidokuzuncu Bölüm – Banka Sermayesini Oluşturan Kısımlar
422 Otuzuncu Bölüm – Para Sermaye Ve Gerçek Sermaye I
438 Otuzbirinci Bölüm – Para-Sermaye Ve Gerçek Sermaye Iı (Devam)
438 1. Paranın Borç Sermayesine Dönüşmesi
444 2. Sermayenin Ya Da Gelirin, Borç Sermayesine Çevrilen Paraya Dönüşmesi
447 Otuzikinci Bölüm – Para-Sermaye Ve Gerçek Sermaye Iıı (Son)
461 Otuzüçüncü Bölüm – Kredi Sisteminde Dolaşım Aracı
484 Otuzdördüncü Bölüm – Currency Principles Ve 1844 Tarihli İngiliz İngiliz Banka Yasası
501 Otuzbeşinci Bölüm – Değerli Maden Ve Kambiyo Kuru
501 I. Altın Rezervinin Hareketi
509 Iı. Kambiyo Kurları
510 Asya İle Olan Kambiyo Kuru
523ingiltere'nin Ticaret Dengesi
525 Otuzaltıncı Bölüm – Kapitalist-Öncesi İlişkiler
539 Ortaçağlarda Faiz
542 Faizin Yasaklanması İle Kilisenin Sağladığı Çıkarlar
Altıncı Kısım
Artı-Kârın Toprak Rantına Dönüşmesi
543 Otuzyedinci Bölüm – Giriş
565 Otuzsekizinci Bölüm – Farklılık Rantı (Diferansiyel Rant): Genel Görüşler
573 Otuzdokuzuncu Bölüm – Farklılık Rantının Birinci Biçimi (Farklılık Rantı I)
594 Kırkıncı Bölüm – Farklılık Rantının İkinci Biçimi (Farklılık Rantı Iı)
604 Kırbirinci Bölüm – Farklılık Rantı Iı – Birinci Durum: Üretim-Fiyatı Sabit
611 Kırkikinci Bölüm – Farklılık Rantı Iı – İkinci Durum: Üretim-Fiyatı Düşüyor
611 I. Ek Sermaye Yatırımının Üretkenliği Aynı Kalır
618 Iı. Ek Sermayenin Azalan Üretkenlik Oranı
620 Iıı. Ek Sermayenin Artan Üretkenlik Oranı
626 Kırküçüncü Bölüm – Farklılık Rantı Iı – Üçüncü Durum: Yükselen Üretim-Fiyatı. Sonuçlar
649 Kırkdördüncü Bölüm – En Kötü Ekili Toprak Üzerinde Farklılık Rantı
658 Kırkbeşinci Bölüm – Mutlak Toprak Rantı
679 Kıraltıncı Bölüm – Arsa Rantı. Madencilikteki Rant. Toprağın Fiyatı
687 Kırkyedinci Bölüm – Kapitalist Toprak Rantının Doğuşu
687 I. Giriş
694 Iı. Emek-Rant
697 Iıı. Ayni-Rant
699 Iv. Para-Rant
704 V. Yarıcılık Ve Küçük Ölçekli Köylü Mülkiyeti
Yedinci Kısım
Gelirler Ve Kaynakları
715 Kırksekizinci Bölüm – Üçlü Formül
731 Kırkdokuzuncu Bölüm – Üretim Sürecinin Tahlili Üzerine
748 Ellinci Bölüm – Rekabetin Yarattığı Yanılsama
769 Ellibirinci Bölüm – Bölüşüm İlişkileri Ve Üretim İlişkileri
775 Elliikinci Bölüm – Sınıflar
Ekler
779 Kapital'in Üçüncü Cildine Ek, F. Engels
780 I. Değer Yasası Ve Kâr Oranı
794 Iı. Borsa
Dizinler
799 Kaynaklar Dizini
799 Yazarlar
804 Anonimler
805 Gazete Ve Dergiler
805 Parlamento Raporları Ve Öteki Resmi Yayınlar
807 Adlar Dizini
811 Yazınsal, İncilsel Ve Mitolojik Adlar
812 Konu Dizin
831 Öteki Dillerdeki Sözcük, Terim Ve Deyimler
833 Ağırlık, Uzunluk, Alan, Sığa Ve Para Ölçüleri
834 Kısaltmalar

 • Kitap Hakkında
  • İçindekiler

   9 Yayınlayanların Notu
   11 Önsöz, Friedrich Engels
   Üçüncü Kitap
   Bir Bütün Olarakkapitalist Üretim Süreci I
   Birinci Kısım
   Artı-Değerin Kâra Veartı-Değer Oranının Kâr Oranına Dönüşmesi
   31 Birinci Bölüm – Maliyet Fiyatı Ve Kâr
   43 İkinci Bölüm – Kâr Oranı
   50 Üçüncü Bölüm – Kâr Oranının Artı-Değer Oranı İle Bağıntısı
   53 I. A' Sabit, D/S Değişken
   551) A' Ve S Sabit, D Değişken
   582) A' Sabit, D Değişken, S, D'deki Değişme Yoluyla Değişiyor.
   583) A' Ve D Sabit, S Ve Bu Nedenle S Değişken
   594) A' Sabit, D, Ve S'nin Hepsi Değişken
   61ıı. A' Değişken
   621) A' Değişken D/S Sabit
   632) ' Ve D Değişken, S Sabit
   643) A' D Ve S Değişken
   67dördüncü Bölüm – Devrin Kâr Oranı Üzerindeki Etkisi
   73beşinci Bölüm – Değişmeyen Sermayenin Kullanımında Ekonomi
   73ı. Genel
   82ıı. İş Koşullarında, İşçinin Sırtından Yapılan Tasarruflar. Kömür Madenleri. En Zorunlu Harcamaların İhmali
   89ııı. Enerjinin Üretilmesinde, İletilmesinde Ve Binalarda Tasarruf
   93ıv. Üretim Artıklarından Yararlanma
   95v. Buluşlar Yoluyla Sağlanan Tasarruf
   97altıncı Bölüm – Fiyat Dalgalanmalarının Etkisi
   97ı. Hammadde Fiyatlarında Dalgalanmalar Ve Bunların Kâr Oranı Üzerindeki Doğrudan Etkileri
   101ıı. Sermayenin Değer Olarak Yükselmesi, Düşmesi, Serbest Kalması Ve Bağlanması
   113ııı. Genel Görünüm. 1861-65 Pamuk Bunalım. Buna Öngelen Yılların Öyküsü. 1845-60
   1161861-64. Amerikan İç Savaşı. Pamuk Kıtlığı. Hammadde Kıtlığı Ve Pahalılığı Yüzünden Üretim Sürecinde Kesintinin En Büyük Örneği
   117pamuk Artığı. Doğu-Hint Pamuğu (Surat). İşçi Ücretleri Üzerindeki Etki. Makinelerde İyileşmeler. Pamuğa Nişasta Ve Madeni Maddelerin Katılması. Nişasta Haşılının İşçiler Üzerindeki Etkisi. İnce İplik İmalatçıları. Fabrikatörlerin Hilekârlığı
   122corpore Vili Denemeleri
   125yedinci Bölüm – Tamamlayıcı Düşünceler
   İkinci Kısım
   Kârın Ortalama Kâra Dönüşmesi
   129 Sekizinci Bölüm – Farklı Üretim Kollarında Farklı Sermaye Bileşimleri Ve Kâr Oranlarında Bundan İleri Gelen Farklılıklar
   140 Dokuzuncu Bölüm – Genel Bir Kâr Oranının Oluşması (Ortalama Kâr Oranı) Ve Meta Değerlerinin Üretim Fiyatlarına Dönüşmesi
   156 Onuncu Bölüm – Genel Kâr Oranının Rekabet Yoluyla Eşitlenmesi. Piyasa-Fiyatları Ve Piyasa-Değerleri. Artı-Kâr
   178 Onbirinci Bölüm – Genel Ücret Dalgalanmalarının Üretim-Fiyatı Üzerindeki Etkileri
   182 Onikinci Bölüm – Tamamlayıcı Açıklamalar
   182 I. Üretim-Fiyatında Bir Değişikliği Gerektiren Nedenler
   183 Iı. Ortalama Bileşimli Metaların Üretim-Fayatı
   185 Iıı. Kapitalistin Telafi Konusundaki Dayandığı Nedenler
   Üçüncü Kısım
   Kâr Oranının Düşme Eğilimi Yasası
   188 Onüçüncü Bölüm – Yasanın Niteliği
   206 Ondördüncü Bölüm – Zıt Yönde Etkiler
   206 I. Emeğin Sömürü Yoğunluğundaki Artış
   209 Iı. Ücretlerin, Emek-Gücünün Değerinin Altına Düşmesi
   209 Iıı. Değişmeyen Sermaye Öğelerinin Ucuzlaması
   210 Iv. Nispi Aşırı-Nüfus
   210 V. Dış Ticaret
   213vı. Hisse Senetli Sermayenin Artışı
   214onbeşinci Bölüm – Yasanın İç Çelişkilerinin Serimi
   214 I. Genel
   219 Iı. Üretimin Genişlemesi İle Artı-Değer Üretimi Arasındaki Çatışma
   222 Iıı. Sermaye Fazlası Ve Nüfus Fazlası
   229 Iv. Tamamlayıcı Düşünceler
   Dördüncü Kısım
   Meta-Sermayenin Ve Para-Sermayeninticaret Sermayesine Ve Para Ticaretiyleuğraşan Sermayeye Dönüşmesi
   236 Onaltıncı Bölüm – Ticaret Sanayisi
   248 Onyedinci Bölüm – Ticari Kâr
   266 Onsekizinci Bölüm – Tüccar Sermayesinin Devri. Fiyatlar
   277 Ondokuzuncu Bölüm – Para Ticareti Yapan Sermaye
   284 Yirminci Bölüm – Tüccar Sermayesi Konusunda Tarihsel Malzeme
   Beşinci Kısım
   Kârın Faize Ve Girişim Kârına Bölünmesi
   297 Yirmibirinci Bölüm – Faiz Getiren Sermaye
   315 Yirmiikinci Bölüm – Kârın Bölünmesi. Faiz Oranı. "Doğal" Faiz Oranı
   325 Yirmiüçüncü Bölüm – Faiz Ve Girişim Kârı
   343 Yirmidördüncü Bölüm – Sermaye İlişkilerinin Yüzeysel Bir Biçimi Olarak Faiz Getiren Sermaye
   351 Yirmibeşinci Bölüm – Kredi Ve Fiktif Sermaye
   366 Yirmialtıncı Bölüm – Para-Sermayenin Birikimi, Bunun Faiz Oranı Üzerindeki Etkisi
   385 Yirmiyedinci Bölüm – Kapitalist Üretimde Kredinin Rolü
   391 Yirmisekizinci Bölüm – Dolaşım Aracı Ve Sermaye, Tooke Ve Fullarton'un Görüşleri
   Üçüncü Kitap
   Bir Bütün Olarakkapitalist Üretim Süreci Iı
   Beşinci Kısım
   Kârın Faize Ve Girişim Kârına Bölünmesi Faiz Getiren Sermaye
   (Devam)
   411 Yirmidokuzuncu Bölüm – Banka Sermayesini Oluşturan Kısımlar
   422 Otuzuncu Bölüm – Para Sermaye Ve Gerçek Sermaye I
   438 Otuzbirinci Bölüm – Para-Sermaye Ve Gerçek Sermaye Iı (Devam)
   438 1. Paranın Borç Sermayesine Dönüşmesi
   444 2. Sermayenin Ya Da Gelirin, Borç Sermayesine Çevrilen Paraya Dönüşmesi
   447 Otuzikinci Bölüm – Para-Sermaye Ve Gerçek Sermaye Iıı (Son)
   461 Otuzüçüncü Bölüm – Kredi Sisteminde Dolaşım Aracı
   484 Otuzdördüncü Bölüm – Currency Principles Ve 1844 Tarihli İngiliz İngiliz Banka Yasası
   501 Otuzbeşinci Bölüm – Değerli Maden Ve Kambiyo Kuru
   501 I. Altın Rezervinin Hareketi
   509 Iı. Kambiyo Kurları
   510 Asya İle Olan Kambiyo Kuru
   523ingiltere'nin Ticaret Dengesi
   525 Otuzaltıncı Bölüm – Kapitalist-Öncesi İlişkiler
   539 Ortaçağlarda Faiz
   542 Faizin Yasaklanması İle Kilisenin Sağladığı Çıkarlar
   Altıncı Kısım
   Artı-Kârın Toprak Rantına Dönüşmesi
   543 Otuzyedinci Bölüm – Giriş
   565 Otuzsekizinci Bölüm – Farklılık Rantı (Diferansiyel Rant): Genel Görüşler
   573 Otuzdokuzuncu Bölüm – Farklılık Rantının Birinci Biçimi (Farklılık Rantı I)
   594 Kırkıncı Bölüm – Farklılık Rantının İkinci Biçimi (Farklılık Rantı Iı)
   604 Kırbirinci Bölüm – Farklılık Rantı Iı – Birinci Durum: Üretim-Fiyatı Sabit
   611 Kırkikinci Bölüm – Farklılık Rantı Iı – İkinci Durum: Üretim-Fiyatı Düşüyor
   611 I. Ek Sermaye Yatırımının Üretkenliği Aynı Kalır
   618 Iı. Ek Sermayenin Azalan Üretkenlik Oranı
   620 Iıı. Ek Sermayenin Artan Üretkenlik Oranı
   626 Kırküçüncü Bölüm – Farklılık Rantı Iı – Üçüncü Durum: Yükselen Üretim-Fiyatı. Sonuçlar
   649 Kırkdördüncü Bölüm – En Kötü Ekili Toprak Üzerinde Farklılık Rantı
   658 Kırkbeşinci Bölüm – Mutlak Toprak Rantı
   679 Kıraltıncı Bölüm – Arsa Rantı. Madencilikteki Rant. Toprağın Fiyatı
   687 Kırkyedinci Bölüm – Kapitalist Toprak Rantının Doğuşu
   687 I. Giriş
   694 Iı. Emek-Rant
   697 Iıı. Ayni-Rant
   699 Iv. Para-Rant
   704 V. Yarıcılık Ve Küçük Ölçekli Köylü Mülkiyeti
   Yedinci Kısım
   Gelirler Ve Kaynakları
   715 Kırksekizinci Bölüm – Üçlü Formül
   731 Kırkdokuzuncu Bölüm – Üretim Sürecinin Tahlili Üzerine
   748 Ellinci Bölüm – Rekabetin Yarattığı Yanılsama
   769 Ellibirinci Bölüm – Bölüşüm İlişkileri Ve Üretim İlişkileri
   775 Elliikinci Bölüm – Sınıflar
   Ekler
   779 Kapital'in Üçüncü Cildine Ek, F. Engels
   780 I. Değer Yasası Ve Kâr Oranı
   794 Iı. Borsa
   Dizinler
   799 Kaynaklar Dizini
   799 Yazarlar
   804 Anonimler
   805 Gazete Ve Dergiler
   805 Parlamento Raporları Ve Öteki Resmi Yayınlar
   807 Adlar Dizini
   811 Yazınsal, İncilsel Ve Mitolojik Adlar
   812 Konu Dizin
   831 Öteki Dillerdeki Sözcük, Terim Ve Deyimler
   833 Ağırlık, Uzunluk, Alan, Sığa Ve Para Ölçüleri
   834 Kısaltmalar

   Stok Kodu
   :
   9789757399636
   Ebad
   :
   16.00x24.00
   Sayfa Sayısı
   :
   834
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2011-10
   Çeviren
   :
   Alaattin Bilgi
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yazara Ait Diğer Kitaplar
 • Yazarın Son Çıkan Kitapları
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   18,50   
   37,00   
   3
   12,44   
   37,32   
   4
   9,41   
   37,63   
   5
   7,59   
   37,95   
   6
   6,38   
   38,28   
   7
   5,51   
   38,60   
   8
   4,86   
   38,91   
   9
   4,36   
   39,23   
   CardFinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   18,50   
   37,00   
   3
   12,44   
   37,32   
   4
   9,41   
   37,63   
   5
   7,59   
   37,95   
   6
   6,38   
   38,28   
   7
   5,51   
   38,60   
   8
   4,86   
   38,91   
   9
   4,36   
   39,23   
   Advantage
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   18,50   
   37,00   
   3
   12,44   
   37,32   
   4
   9,41   
   37,63   
   5
   7,59   
   37,95   
   6
   6,38   
   38,28   
   7
   5,51   
   38,60   
   8
   4,86   
   38,91   
   9
   4,36   
   39,23   
   Bankkart Combo
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   18,50   
   37,00   
   3
   12,44   
   37,32   
   4
   9,41   
   37,63   
   5
   7,59   
   37,95   
   6
   6,38   
   38,28   
   7
   5,51   
   38,60   
   8
   4,86   
   38,91   
   9
   4,36   
   39,23   
   Bonus
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   18,50   
   37,00   
   3
   12,44   
   37,32   
   4
   9,41   
   37,63   
   5
   7,59   
   37,95   
   6
   6,38   
   38,28   
   7
   5,51   
   38,60   
   8
   4,86   
   38,91   
   9
   4,36   
   39,23   
   Paraf
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   18,50   
   37,00   
   3
   12,44   
   37,32   
   4
   9,41   
   37,63   
   5
   7,59   
   37,95   
   6
   6,38   
   38,28   
   7
   5,51   
   38,60   
   8
   4,86   
   38,91   
   9
   4,36   
   39,23   
   Maximum
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   18,50   
   37,00   
   3
   12,44   
   37,32   
   4
   9,41   
   37,63   
   5
   7,59   
   37,95   
   6
   6,38   
   38,28   
   7
   5,51   
   38,60   
   8
   4,86   
   38,91   
   9
   4,36   
   39,23   
   World
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   18,50   
   37,00   
   3
   12,44   
   37,32   
   4
   9,41   
   37,63   
   5
   7,59   
   37,95   
   6
   6,38   
   38,28   
   7
   5,51   
   38,60   
   8
   4,86   
   38,91   
   9
   4,36   
   39,23   
Kapat