KVKK Aydınlatma Metni

ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş (“kitapambari.com") "veri sorumlusu" olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktayız.

Bu kapsamda, Ötüken Neşriyat A.Ş., kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK'nın 4. maddesinde yer alan,

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlemektedir. 

Ötüken Neşriyat olarak, 

 • https://www.kitapambari.com internet sitesinde ("İnternet Sitesi") yer alan "iletişim" sekmesinden iletişim kurmanız halinde işlenecek olan adınızı/ soyadınızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı ve iletişim içeriğinizi, bizimle iletişim kuran diğer kişilerden ayırt edilebilmenizin sağlanması, iletmiş olduğunuz talep, görüş, şikâyet, öneri ve değerlendirmelerinizin alınması, bunların takibi ve sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve size hitap edilmesi, bu şekilde müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve İnternet Sitesi hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, gerekli bilgi/ belgelerin hazırlanması;
 • İnternet Sitesi'ni ziyaret etmeniz halinde, bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, internet sitemizin kullanışlı olmasının ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, sistem güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanarak değerlendirilmesi;
 • İnternet Sitesi'ni ziyaret etmeniz halinde, çerezlerin topladığı kişisel verileriniz, İnternet Sitesi'ni daha etkili, kolay ve hızlı kullanımınızın sağlanması, İnternet Sitesi'nin hedef kitlesinin ve kullanım alışkanlıklarının belirlenebilmesi ve İnternet Sitesi hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve özelleştirilmesi

amaçlarıyla işliyoruz. 

Whatsapp numaramız vasıtasıyla bizlerle iletişim kurmanız halinde işlenecek olan kişisel verileriniz web sitemiz ile aynıdır.

Kişisel verileriniz, İnternet Sitesi'ni ziyaretiniz sonucunda, çerezler veya e-posta adresi vasıtasıyla otomatik olan yollarla toplanmakta olup; kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla KVKK 5. maddesinde belirtilen;

 • kişisel veri işlemesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
 • temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkuvaz'ın meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

 

Kişisel verileriniz, 

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde kanuni hakkımızın kullanılması,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, tedarikçilerimize, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, iş süreçlerinde ve hizmetlerin sunulmasında/ geliştirilmesinde destek alınabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı ve teknik güvenliğinin sağlanabilmesi

amaçlarıyla KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde uyarınca aktarılabilecektir. 

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak; 

 • a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e. KVKK'nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, başvuranın doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtildiği üzere, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk 10 sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, harici bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun Turkuvaz'dan kaynaklanması halinde var ise alınan ücret iade edilecektir.

 

Kapat